Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi - Məqalələr

NAXÇIVANDA DÖVLƏT TORPAQ İDARƏÇİLİYİNİN YARADILMASINDAN 100 İL ÖTÜR

12.10.2020

“Torpaq ölkənin, millətin, xalqın ən müqəddəs, ən qiymətli sərvətidir”.

Heydər Əliyev

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri

Torpaq tarixin bütün dövrlərində insan həyatı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etmiş, insanlar üçün yaşayış, yurd yeri və qazanc mənbəyi olmuşdur.

Torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi  üçün vahid dövlət idarəçiliyinə və ixtisaslı mütəxəssislərə həmişə ehtiyac duyulmuşdur. Ona görədir ki, 100 il əvvəl, Naxçıvan  İnqilab Komitəsinin 1920-ci il 10 oktyabr tarixli qərarı ilə İnqilab Komitəsinin nəzdində ilk Torpaq şöbəsi yaradılmış, 18 yanvar 1924-cü ildə  Naxçıvan SSR  Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə Xalq Torpaq Komissarlığı təşkil edilmişdir. Sonrakı dövrlərdə Naxçıvanın  torpaq idarəçiliyi sistemində yenə də müxtəlif dəyişikliklər baş vermişdir. 28 may 1946-cı il tarixdə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə Xalq Torpaq Komissarlığı Naxçıvan MSSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi adlandırılmış və nazirliyin Torpaq şöbəsi yaradılmışdır.

XX əsrin 70-ci illərinədək bütün sahələrdə olduğu kimi ölkəmizdə, o cümlədən muxtar respublikamızda  torpaq idarəçiliyi sistemində də bir çox problemlər qalmaqda idi.  1969-cu ildə ali rəhbərliyə yüksələn ümummilli lider Heydər Əliyev böyük uzaqgörənliklə Azərbaycan Respublikasının aqrar-sənaye komplekslərinin sürətli inkişafını təmin edən istiqamətləri müəyyənləşdirdi. Bunun nəticəsidir ki, həmin dövrdə ölkənin bütün regionlarında olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının kənd təsərrüfatında da mühüm irəliləyişlərin əsası qoyuldu.

Ardını oxu »

TORPAQ EHTİYATLARINDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ VƏ DAVAMLI İNKİŞAFIN PERSPEKTİVLƏRİ

31.05.2020

   Məqsədli dövlət proqramları aqrar sahənin dinamik inkişafını təmin edib

_

Muxtar respublikamızın iqtisadiyyatında resurs potensialı, məşğulluğun təmin edilməsi və ərzaq təminatı baxımından kənd təsərrüfatı xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Buna görədir ki, muxtar respublikada son 25 ildə bu sahənin davamlı inkişafına yönəldilmiş kompleks islahatlar aparılıb. Aqrar sahəyə xidmət edən infrastrukturlar qurulub, texnika parkı genişləndirilib, səmərəli kredit təminatı yaradılıb, proqram xarakterli idarəetmə həyata keçirilib.

Əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatının möhkəmləndirilməsi məqsədilə əkinəyararlı torpaq sahələrinin səmərəli istifadəsinə diqqət artırılıb, torpaq ehtiyatlarının dövlət idarəetməsi mexanizmi mütəmadi olaraq təkmilləşdirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müvafiq fərman və sərəncamları ilə təsdiq edilmiş və icrası uğurla başa çatdırılmış “Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2005-2010-cu illər)”, “2008-2015-ci illərdə

Ardını oxu »

YAŞAYIŞ VƏ QEYRİ-YAŞAYIŞ OBYEKTLƏRİNİN TİKİNTİSİ NECƏ APARILMALIDIR?

05.02.2020

Hazırda muxtar respublikamızda tikinti sektoru sürətlə inkişaf edir. Sevindirici haldır ki, vətəndaşlar və sahibkarlar tərəfindən hər il yüzlərlə fərdi yaşayış evləri, çoxmərtəbəli yaşayış binaları, qeyri-yaşayış obyektləri, əmlak kompleksləri inşa olunur və istifadəyə verilir.

Daşınmaz əmlak obyektlərinin tikintisi zamanı məlumatsızlıqdan və ya bilərəkdən tikintiyə dair ümumi tələblərə riayət olunmaması sonradan mübahisələrə və fövqəladə hallar zamanı arzuolunmaz nəticələrə gətirib çıxara bilər. Buna görə də tikintiyə başlamazdan öncə iş icraçıları Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi ilə müəyyən edilən ümumi tələbləri bilməli və bu tələblərə əməl etməlidirlər.

Tikinti obyektinə dair tələblər

Hər hansı torpaq sahəsində tikinti obyektinin, xüsusən də binanın tikintisinə yalnız həmin torpaq sahəsinin avtomobil yoluna çıxışı olduğu hallarda yol verilir. Tikinti obyekti aşağıdakı tələblərə uyğun layihələndirilməli və tikilməlidir:

  • yanğın təhlükəsizliyi baxımından etibarlı və yanğına qarşı davamlı olmalıdır;
  • sanitariya-gigiyena norma və qaydalarına uyğun olmalı, sağlam və təhlükəsiz yaşayış mühitinin formalaşdırılmasına xidmət etməlidir;
  • istismar zamanı təhlükəsizlik baxımından etibarlı olmalı, istifadəçilər üçün arzuolunmaz risklərin meydana çıxmasına və ya bədbəxt hadisələrə (yıxılmaya, sürüşməyə, yanmaya, elektrik cərəyanının vurmasına və sairəyə) zəmin yaratmamalıdır;

    Ardını oxu »

“STARTAP NAXÇIVAN” HƏRƏKATI: UĞURLU İNNOVASİYALAR ÜÇÜN SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ MODELİ

26.04.2019

    Yaşadığımız əsrin ötən dövründə muxtar respublikamızda sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin davamlı olaraq yüksəlişi yeni imkanlar yaratmışdır. Kreativ əmək və innovasiyalardan səmərəli istifadə etməklə cəmiyyət həyatının bütün sahələri sürətlə yenilənmişdir.
    İqtisadi və sosial inkişafda innovasiya amilinin nəzərə alınması son illərdə qəbul edilmiş mühüm dövlət proqramları və sənədlərində aydın şəkildə ifadə olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 29 mart 2019-cu il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edlmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” iqtisadiyyatın innovasiyalı inkişafını nəzərdə tutan növbəti mühüm dövlət sənədidir. Proqramda investisiya və innovasiya fəallığının artırılması üçün tədbirlərin görülməsi, yeni texnologiyaların tətbiqi əsasında yerli iqtisadi potensialın gücləndirilməsi, innovativ təsərrüfatçılıq formalarının yaradılması prioritet vəzifələr kimi qarşıya qoyulmuşdur.

Ardını oxu »